KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Część I – Informacje o Administratorze i dane kontaktowe.

Administratorem danych osobowych jest Oxford Pol Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy
pl. Zwycięstwa 1.  Z administratorem można skontaktować się poprzez e-mail: info@oxford.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora : Łódź, pl. Zwycięstwa 1.

Cześć II – Informacje o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych.

Administrator nie ma obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Część III – Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są wyłączenie w celu wykonania zawartych z Oxford Pol
Spółką z o.o. umów, oraz w celu wykonania przez Oxford Pol Spółkę z o.o. obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest :

– art. 6 ust. 1 pkt. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

– art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Część IV – Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie upoważnione do tego przez Administratora osoby ( pracownicy i podmioty współpracujące ), zobowiązane na podstawie przepisów prawa lub postanowień umów do zachowania danych w tajemnicy, a nadto podmioty publiczne lub odpowiednie organy, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązków prawnych, które spoczywają na Administratorze danych osobowych.

Część IV. Przekazywanie danych osobowych państw trzecich.

Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy jedynie na warunkach określonych przepisami prawa.

Część V. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla realizacji zadania w związku z którym dane te zostały powierzone ( z reguły przez czas realizacji wiążących Administratora umów ), jak również przez czas niezbędny dla zapewnienia ochrony prawnej Administratora przed roszczeniami, albo dla dochodzenia takich roszczeń, a nadto przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa ( w szczególności określających obowiązki o charakterze archiwizacyjnym ).

Część VI. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych podmiot, którego dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Część VII. Skarga do organu nadzoru.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych podmiot, którego dane są przetwarzane ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Część VIII. Informacja , czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.

Podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne. Nieprzekazanie danych osobowych w niezbędnym zakresie może powodować niemożność wykonania oraz rozliczenia umów zawieranych z Administratorem.

Cześć IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany.